FAQ

FAQ

Varför fungerar inte kemikalier på vägglöss?

Det är vetenskapligt bevisat att  vägglöss är resistenta mot de pesticider som idag är godgända för bekämpning av vägglöss.

http://www.vtnews.vt.edu/articles/2011/10/102011-research-bedbugresistance.html

http://www.biomedcentral.com/1471-2164/13/6

Anledningen är många men här är några exempel.

 1. Svår genomtränglig hud (kemikalierna kommer inte in i vägglusens kropp)
 2. Ökat antal receptorer i synapsen hos vägglöss gör det svårt att få nervgifter effektiva
 3. Metabolisk resistens

 

Sprider vägglöss smitta?

Nej, det finns inga bevis för att vägglusen sprider smitta. Dock finns risk att bakterier förs in i det kliande utslaget som normalt bildas efter ett bett av en vägglus.

 

Hur upptäcker man att man har vägglöss?

Första tecknet brukar vara röda kliande utslag på huden.

Vägglöss kan bara krypa, du måste med andra ord bära in vägglöss i ditt hem.

 • Resor?
 • Begagnade möbler?

Vägglusen byter skinn när den växer, det finns således ”tomma” vägglusskal där den lever.

I sömmarna på madrassen, i sänggavlarna, bakom golvlisterna, i sängmöbler, i elektornik och bakom tavlor i närheten av sängen brukar man hitta avföring, tomma ägg (ca 1mm) och tomma vägglusskal.

Dagtid gömmer sig vägglusen, ofta djupt in i sprickor, vrår och veck. Det är svårt att hitta levande vägglöss om man inte är erfaren.

 

Vad händer om jag sover i soffan istället för sängen?

Ganska snart kommer vägglössen att flytta från sängen till soffan där du sover. Det är du som är deras värd. Dom kommer att följa dig var du än sover i ditt hem.

 

Självdör en population av vägglöss?

Nej, det gör den inte. Det är till och med så att vägglusen kan para sig med sin egen avkomma. Det räcker således med endast en befruktad hona för att skapa en population. Väggluspopulationer måste bekämpas av en professionell skadedjursbekämpare.

 

Hur går en professionell vägglusbekämpning till?

Det är en tämligen intensiv behandling som krävs. Dock går det att genomföra under 4 timmar om populationen endast finns i och runt sängen och genomförs av en professionell skadedjursbekämpare. Har du själv försökt att bekämpa populationen med gifter så har du förmodligen förvärrat situationen, då tar det betydligt längre tid.

 

Vägglöss skall bekämpas mekaniskt. Det finns några dominerande metoder som används idag:

 1. Cryonitebehandling
 2. Vattenånga
 3. Hetta
 4. Diatomisk jord

Fördelar och nackdelar med dessa metoder finns i dokumentet ”Information om inspektionsytor och bekämpningsmetoder av vägglöss”. Dock är det kombinationen av alla dessa metoder som skapar ett fungerande system. Ingen av dessa fungerar helt självständigt.

Information om inspektionsytor och bekämpningsmetoder av vägglöss

De flesta vägglusstammar är resistenta mot de idag godkända gifter (pesticider) som används inom skadedjurbekämpning.

http://www.vtnews.vt.edu/articles/2011/10/102011-research-bedbugresistance.html

Användning av kemikalier förvärrar därmed situationen. Vägglusen kan sägas reagerar mot pesticider genom att fly in i andra rum eller områden.

De metoder som används för att utrota ett drabbat område är mekaniska metoder.

Här är det mångfalden av vapen som är avgörande för att få ett lyckat resultat. Ingen metod är helt 100% säker.

Det gäller med andra ord att använda rätt metod i rätt miljö.

 • Hetta
 • Kyla
 • Ånga
 • Uttorkning
 • Monitorerande fällor

 

Hetta (HEAT) används av många skadedjursbekämpare i hela världen för att bekämpa stora populationer av vägglöss. Det finns många fördelar, men även nackdelar med hetta. Fördelarna är att hetta dödar alla livsformer av den insekt som skall bekämpas.

Hetta är mycket effektiv mot massiva och stora populationer. DVS där vägglusen fått föröka sig i flera månader och spridit sig till många rum och områden. Enkelt förklarat kan man säga att man gör om rummet till en bastu genom flera byggfläktar och värmeaggregat. Temperaturen skall överstiga 45°C men inte överstiga 50°C då elektronik börjar ta skada. Att tänka på är också att hetta är reppelerande för vägglusen, dvs den flyr om det blir för varmt. Hela hushållet måste med andra ord kapslas in ordentligt. Vidare måste man koppla bort sprinklersystem och eventuella brandvarnare som reagerar på värmeväxling. Innan man sätter in hetta måste försäkringsbolaget vara underrättade. Hetta skall genomföras av en professionell skadedjursbekämpare som har rätt försäkring och utbildning.

Elektronik såsom TV, radio, armatur och telefoner skall inte utsättas för denna metod då det finns komponenter som förstörs vid dessa temperaturer.

Det finns exempel på skadedjursbekämpare som använt hetta i stora Boeing flygplan, med resultatet att flygplanet fick skrotas då det blev för dyrt att byta all elektronik i planet. Plasmaskärmar är mycket känsliga för hetta och ska absolut inte utsättas för denna metod.

Ett alternativ är att skadedjursbekämparen riggar upp ett värmetält i rummet och placerar möbler och allt annat som klarar hetta i tältet. Därefter höjs temperaturen i tältet till 45-50° under kontrollerade former. Möblerna skall vara i tältet minst 8 timmar för att säkerställa att värmen tränger igenom hela säng/möbelkonstruktionen. Man måste vara medveten om att träkonstruktoner ibland inte klarar denna behandling då de kan torka ut och spricka. Observera att det krävs minst 8 timmars behandling under de rätta förutsättningarna.

Vägglusen kan som sagt också reagera genom att försöka fly genom att tränga djupare in i väggar eller genom ventilationssystem. Risker finns att en population sprider sig till intilliggande rum om inte rätt åtgärder sätts in även där. Hetta skapas genom elektricitet alternativt propanbrännare. Elektriska värmeutrustningar värmer upp luftern i rummet medan propanbrännare tillför varm luft utifrån. Med propan skapas ett övertryck i rummet vilket gör att hettan tränger in i väggar lite snabbare. Dock ska sägas att brandrisken ökar och risken att sprida vägglössen in i andra områden finns.

 

Kyla (Cryonite)

De flesta insekter har ett inbygt motmedel mot kyla som den utvecklar om den skulle behöva skydda sig mot minusgrader. Dock tar det någon minut för en insekt att komma igång med sitt motmedel. Med andra ord räcker det inte med att lägga en vägglus i frysen (-18°C) några timmar. En vägglus måste ligga i -18°C minst 3 dygn för att man säkert skall kunna säga att den dött. Dock dör insekter om man lyckas frysa ner den till minusgrader innan den hinner utveckla sitt motmedel. Tid för nedfrysning är med andra ord en viktig aspekt när man använder kyla som metod.

Den enda mekaniska metoden för kyla som finns är Cryonite. Enkelt förklarat är det ett applikationssytem för applicering av torr-is (-78°) i pulverform (snö).

Cryonite måste appliceras på eller i direkt anslutning till vägglusens habitat.

Cryonite är en torr metod som möjliggör bekämpning i elektronik och i miljöer som är känsliga (matindustrin använder Cryonite i stor omfattning, proaktivt i råvarulager och i produktionen).

Torr-is övergår från fast form till gas utan att passera flytande form. Detta fysiska fenomen kallas sublimering. Eftersom torr-is inte innehåller energi måste den ta energi från omgivningen (vägglusen, nymfen, ägget) med resultatet att insektens vätska kristalliceras (vattenis). Det vill säga, cellerna i vägglusen spricker pga att vattnet i cellerna fryser till is och expanderar. En nedfrysning av en vägglus med Cryonite tar mindre än en sekund.

Torr-isen skapas av flytande kolsyra och är en naturlig gas som finns i atmosfären.

 

Ånga (STEAM)

Ånga är en metod som ursprungligen kommer från städ och hygienindustrin. Idén är att använda sig av en vattendammsugare för heltäckningsmattor. Ända skillnaden är att vattnet omvandlas till het vattenånga som pressas fram genom ett munstycke under tämligen högt tryck.

Vattenångan dödar vägglössen omedelbart vid kontakt med ångan. Dock är denna metod långsam och mycket personalkrävande. Det tar mycket lång tid att behandla ett helt rum med vattenånga. Dessutom kommer man inte åt vägglöss som krupit in i skrymslen bakom karmar och i huvudändan av sängen.

Ånga får inte användas i elektronik då kortslutning kan ske, och i värsta fall brand.

Fördelen är att ångan tränger tämligen djupt in i sängkonstruktonen och in i kuddar och dyligt.

 

Uttorkning (Diatomisk jord/Kiselgur)

Man kan även använda sig av uttorkning som metod för att sannera en väggluspopulation.

Uttorkning genomförs genom att sprida ett ämne som heter Diatomisk jord i området.

Diatomisk jord (förkortas DE) används i stor omfattning. Den är billig och lätt att använda. DE används oftast i kombination med någon av de ovan nämnda metoderna då dessa är omedelbara, dvs de lämnar ingen långvarig effekt efter sig.

Verkningsmekanismen är tämligen simpel. Vägglusen går över ett DE täckt område. DE skrapar ytan på vägglusen (vaxartat skinn) vilket leder till att vägglusen får skrapsår. Inom 7-15 dagar dör vägglusen av uttorkning. Det tar med andra ord lång tid att bekämpa en väggluspopulation med enbart denna metod. Dessutom måste vägglusen röra på sig för att gå genom kontaminerat område. Vägglusen kommer inte att röra på sig om det inte finns en sovande varmblodigt värd i närheten.

Det råder därmed ett etiskt dilemma i att använda enbart DE då man faktiskt måste låta den drabbade ligga kvar i sängen och bli äten på av populationen för att utrota densamma.

I vissa delstater i USA finns starka regler för hur man får använda DE. Marknaden är mycket reglerad. Man får inte applicera DE runt huvudändan på en säng, inte heller i närheten av barn. Anledningen är att man inte har vetenskaplig evidens för vad som händer om man får i sig DE ner i lungarna.

Det finns olika former av DE. Vissa är direkt dödliga för människan. Om man inandas den mest finkorniga varianten så riskerar man skador på lungorna. Men det finns också DE som är designad för vägglusbekämpning. Dessa påstås vara så grovkornig att de inte kan inandas så djupt som ner till lungorna. Man får givetvis inte dammsuga DE från området som är drabbat. Det måste ligga kvar så länge som det finns levande vägglöss i rummet. Normalt applicerar man ett nytt lager DE var 14e dag i upp till 6 veckor för att säkerställa 100% elimination av populationen.

 

Vägglusens beteende är avgörande för att förstå hur man ska applicera alla dessa olika metoder. Lika så gäller de olika monitorerande fällor som finns.

När en vuxen vägglushane ligger i sitt bo så är den i en form av dvala. Den gör inte mycket, bara väntar.

Den aktiveras av två saker. 1, en fertil hona kommer i närheten. 2, en människa utsöndrar koldioxid genom utandning.

Man tror även att vibration kan aktivera vägglössen på olika sätt. Forskning bedrivs för att utröna alla förutsättningar.

Honan aktiveras av ökad mängd koldioxid i omgivningen för att äta samt när hon ska lägga ägg. Hon väljer förmodligen ett område där temperaturen inte variera så mycket. Exempelvis i eluttag/elinstallationer eller under sängen. Men, finns inget sånt område så lägger hon äggen var som helst.

När en vägglus rör på sig för att komma nära en människa för att äta, så rör den sig mot källan av koldioxid. När den sen närmar sig, övergår den från koldioxidsök till kroppsvärmesök. Försök har visat att en vägglus som utsätts för koldioxid blir aktiv och drar sig mot källan under förutsättning att det är mörkt och att den inte ätit på ca 5 dagar.

Det finns en uppsjö av olika fällor på marknaden. Det viktiga är att förstå hur och varför en vägglus kommer att fastna i fällan. Ingen fälla är 100%ig beroende på de olika förutsättningarna som råder när vägglusen rör på sig samt yttre omständigheter som air condition, fläktar, ytter och innertempratur osv.

Det finns idag ingen fälla som är så effektiv att den drar till sig vägglöss från sitt boende och ”tömmer” populationen så att den självdör.

Vägglusen är så elementär i sin uppbygnad att inavel inte förekommer. Det krävs med andra ord inte mer än en havande hona för att ettablera en kolloni.

 

Sist men inte minst. Det finns tusentals lyckosökare ute på marknaden mot vägglöss. Tror inte på allt som sägs. Tänk på att vägglusen är en insekt som vilken annan insekt som helst. Myggor suger också blod på människan. Likaså med fästingen. God hygien hjälper inte mot ett vägglus angrepp, dock underlättar det avsevärt för de proffesionella skadedjursbekämpare som skall utföra jobbet.

inspektion
 1. Daglig inspektion
 2. Veckovis inspektion
 3. Veckovis
 4. Daglig
 5. Daglig
 6. Daglig
 7. Veckovis
 8. Veckovis
 9. Veckovis